Školní psycholožka Mgr. Iva Krištofová, Ph.D. 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

mým posláním je přispívat k příjemné atmosféře ve škole - tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Jsem k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům. Moji pracovnu najdete v křídle 1. stupně na konci hlavní chodby po levé straně (dveře s duhou). V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.

Ve škole mě zastihnete pondělí až pátek. Na konzultaci je nutné domluvit se předem. Když přijdete bez předchozí domluvy, je možné, že mě nezastihnete - jezdím na školení, mívám programy ve třídách, účastním se porad a akcí školy, apod.

 Mgr. Iva Krištofová, Ph.D. 

Etický kodex lze stáhnout zde.

Náplň mé práce

Náplň mé práce ve škole lze rozdělit do 3 oblastí:  

Práce se žáky a jejich rodiči:

 • individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky
 • konzultace se zákonnými zástupci  žáků při výukových a výchovných problémech
 • diagnostika výchovných a výukových potíží
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě, podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě
 • vedení kroužku kamarád pro žáky 1. stupně, kde děti rozvíjejí své sociální dovednosti
 • poradenství v oblasti volby povolání, zjišťování studijních předpokladů
 • vedení kroužku relaxace pro žáky 1. stupně, kde se žáci učí technikám uvolnění a zklidnění
 • vytváření anket a dotazníků zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situací žáků

Spolupráce s pedagogickými pracovníky:

 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • spolupráce na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.)
 • poskytování krizové intervence učitelům

 Spolupráce s dalšími institucemi:

 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP), zdravotnickými a dalšími zařízeními

Kroužek relaxace

Relaxace znamená tělesné i duševní uvolnění. Náplní kroužku je nácvik relaxačních technik, které se zaměřují na uvolnění těla. Uvolněním tělesného napětí se dá ovlivnit i nepohoda v oblasti psychiky. Relaxace přináší dobrou pohodu a zklidnění, může pomoci zlepšit náladu nebo rychle načerpat nové síly. Relaxace s imaginací rozvíjí fantazii a kreativitu. Relaxační techniky bývají doporučované obzvláště pro neklidné, hyperaktivní, nesmělé či bojácné děti, ale užitek z nich může mít každé dítě.

Kroužek je určen pro žáky 2.-5. tříd. Relaxační techniky jsou dětem prezentovány zábavnou formou - jako pohádky, příběhy a hry. Pro celkové zklidnění a odreagování využívám také práci s dechem, masáže (např. masážními míčky), prvky arteterapie.

Ve školním roce 2018/2019 kroužek probíhá každý týden v úterý ve dvou skupinách: 13.10-13.55 a 14.10-14.55 hod. První hodina bude 2. 10. 2018, poslední 28. 5. 2019

Vaše dítě si může přijít kroužek nezávazně vyzkoušet na první hodinu. Také je možné přistoupit do kroužku kdykoliv během školního roku.

Kroužek kamarád

Kroužek je určen pro žáky 3.-5. tříd, kteří mají obtíže v sociálních situacích. Jedná se především o žáky, kteří se dostávají do konfliktů se spolužáky nebo s učiteli, porušují pravidla, snaží se získat pozornost ostatních nevhodnými způsoby, jsou impulzivní, mají potíže prosadit se v kolektivu, nerozumí si s ostatními spolužáky nebo se jim nedaří ve vztazích či ve škole. Věřím tomu, že včasné řešení obtíží pomůže předejít výraznějším problémům v budoucnosti. 

V kroužku se zaměřuji na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, reflexi chování, prohloubení sebepoznání a posílení sebevědomí dětí. Používám interaktivní, zážitkové a sebepoznávací hry a techniky. Děti si zkouší dovednosti potřebné pro spolupráci s ostatními, jako např. kooperaci na společném úkolu, řešení problémových situací, prezentaci výsledků činnosti, atd. Při práci využívám prvky arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a práce s tělem.

V 1. pololetí se kroužek z důvodu nedostatečného počtu žáků neotvírá. Možnost přihlásit se bude opět od 2. pololetí.