Plán enviromentální podpory

Základní škola Herčíkova

školní rok 2017/2018

 

Základní škola,Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace, 612 00 Brno

 

Program EVVO na ZŠ Herčíkova:

     Enviromentální výchova není vyučována jako samostatný předmět nebo seminář. Žáci jsou seznamováni s enviromentální výchovou v rámci běžné výuky a vyučovacích předmětů, při projektovém vyučování, formou návštěv muzeí a center ekologické výchovy, při vycházkách do přírody v okolí školy nebo při výuce na školním pozemku. 

EVVO na I. stupni :

-         realizováno především v rámci předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda

-         součástí výuky jsou třídní a školní projekty

-         vycházky do přírody

-         výukové programy center ekologické výchovy (Lipka, Rezekvítek...)

-         návštěvy zoologické, botanické zahrady

-         návštěvy školní i městské knihovny

-         škola v přírodě (týdenní výukový pobyt)

-         vycházky do přírody v rámci školní družiny

EVVO na II. stupni:

- realizováno v rámci předmětů:

 

Přírodopis

- vyučována nejen teorie, ale vzájemné vztahy organismů a prostředí, ekologii a ochraně  životního prostředí se speciálně věnuje část učiva v 9. ročníku

- výuka je doplněna o přírodovědné programy a návštěvy muzeí (Moravské zemské muzeum,     botanická a zoologická zahrada, promítání Eko dokumentů apod.) 

Pracovní činnosti (Pč) – v 7. roč. – Pěstitelské práce

– žáci pečují o školní pozemek, spolupracují na tvorbě návrhu a realizaci školní zahrady.

Školní pozemek (zahrada) se skládá ze skleníku, kompostu, ovocného sadu, květinového a zeleninového záhonu. V plánu je realizace výukového bylinkového záhonu. 

Přírodovědná praktika (Přp) – 7. a 8. roč.

- volitelný předmět zaměřený na praktické poznávání přírody. Žáci poznávají přírodniny pod mikroskopek, lupou v laboratoři nebo učebně přírodopisu, seznamují se po praktické stránce s živočichy a rostlinami a jejich vzájemnými vztahy v terénu v okolí školy nebo na školním pozemku. V 8. ročníku je náplň předmětu provázána s učivem přírodopisu - praktickými pokusy a ukázkami se seznamují s lidským tělem, funkcí jednotlivých orgánů a první pomocí.

Zeměpis

Výchova ke zdraví (Vkz)

Občasnká výchova

Enviromentální výchova se prolíná i do jiných přemětů - Vv, Tv

 

 Školní projekty a aktivity: 

-         třídění odpadu (papír, plastové lahve)

-         sběr použitých baterií ECOBAT

-         sběr papíru ( na konci a začátku školního roku)

-         sběr použitého elektrozařízení

-         úklid školního pozemku a okolí školy

-         péče o květiny ve třídách a na chodbách školy

-         výzdoba školy (práce s přírodninami)

-         Den Země

-         Škola v přírodě (I. stupeň)

-         škola je zapojena do projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol

-         účast v soutěžích: Biologická olympiáda, Přírodovědný klokan

 

 Plány a cíle : 

- úprava školního pozemku (realizace výukového bylinkového záhonu)

- pokračovat ve sběru elektrozařízení a baterií

- třídění odpadu

- větší zapojení žáků do enviromentálního vzdělávání, ekologických soutěží a třídění odpadu

- dovybavit školní knihovnu o aktuální publikace v rámci enviromentální výchovy

 

Žáci jsou v rámci EVVO vedeni ke kladnému vztahu k přírodě a ke svému blízkému okolí, stejně jako k dobrým mezilidským vztahům.

Zpracovala: Mgr. Hana Palásková – koordinátor EVVO na ZŠ Herčíkova