Etapa III 27. října 2019 - 30. listopadu 2019

Po návratu ze školení učitelů bylo hlavním úkolem seznámit s projektem a hlavními pojmy jak kolegy učitele, žáky, rodiče i zřizovatele – paní starostku naší městské části Královo Pole paní Ing. Karin Karasovou.

Proběhly následující aktivity:

 1. Článek o projektu do novin městské části Královopolské listy, který vyšel v listopadovém vydání:
 2. Zřízení EKO – KOUTKU v naší škole:

  Třídění plastů a papíru na chodbách školy

  Třídění plastů a papíru a nápojových kartonů ve třídách

  Každý pátek se tříděný odpad shromažďuje v atriu školy a následně je odvezen specializovanou firmou

 3. Zakoupení a zřízení projektové nástěnky na chodbě druhého stupně školy s informacemi pro žáky a rodiče v češtině a angličtině 
 4. Reportáž ze školení učitelů v Lundu. Koordinátorka projektu sepsala podrobnou zprávu o školení učitelů, která je k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnce pro rodiče i žáky.
 5. Projekt VODA

V přírodovědě se žáci zabývali důležitostí vody k životu, konkrétně tématy:

 1. Voda
 2. Voda kolem nás
 3. Minerální voda
 4. Pitná voda
 5. Spotřeba vody
 6. Voda a smrt
 7. Voda a život

Etapa IV 1. prosince 2019 - 11. ledna 2020

Druhé projektové setkání bylo naplánováno na 12. – 18. ledna 2020 v Méri dě, Španělsko. Účastnit se budou z každé země 2 učitelé a 5 žáků.

Byli vybráni žáci, kteří se projektového setkání v Méridě zúčastní a začali pracovat na zadaných úkolech:

 1. Fojtová Adéla 7.B
 2. Najsrová Lota 7.B
 3. Kurzová Tereza 7.B
 4. Humpolíková Ema 7.A
 5. Pokorná Veronika 7.B

Úkol 1: Odlesňování

Vyhledáte a zpracujete následující témata – přečtete si o tom v několika zdrojích a každá z vás s připraví:

 • 1 stánku A4 písmem velikosti 12 New Times Roman česky
 • 1 stánku A4 písmem velikosti 12 New Times Roman anglicky (stejnou)
 • 4 pole prezentace v češtině
 • 4 pole prezentace v angličtině (stejné)

Všude bude text i obrázky

Adéla

Důvody odlesňování v ČR (sucho a kůrovec) v posledních letech (od r. 2015)

Kůrovec anglicky = European spruce bark beetle

Lotka

Kůrovec – co to je, kde žije, čím se živí, kolikrát za sezónu se líhne, které druhy stromů napadá, co jim způsobuje, proč umírají, obrázky

Tereza

Kácení v důsledku napadení kůrovcem, proč se musí kácet, jak se kůrovci bránit (lapače, odstraňování napadeného dřeva), co je to kůrovcová kalamita, kolik stromů se vykácelo v kůrovcové kalamitě (2017+2018), obrázky

Ema

Důsledky odlesňování pro krajinu, co to způsobuje (nezadržuje vodu, zvířata nemají kde žít), proč je to špatné, obrázky před a po

Veronika

Obnova – co lze a je třeba udělat pro obnovu lesa, jak zabránit, aby se to neopakovalo. 

V příloze posílám 2 prezentace v AJ a ČJ – máte jménem označené pole, kam budete každá psát. Jakmile budete mít text a svá 4 pole, pošlete mi ke kontrole, chyby opravím.

ÚKOL 2: Solární energie a její použití v ČR

Co to je solární energie, jak se získává, jak moc se v ČR používá, obrázky, porovnání s energií získávanou z uhlí – výhody, nevýhody. Každá 1 str A4 v AJ a 1 v ČJ nebo prezentace Power Pointu 8 slidů v AJ a ČJ.

Úkol 3: Video o škole

První týden v lednu se domluvíte a natočíte na mobil video o škole s vašimi komentáři – mluvit budete všechny, začnete školou z venku – jak se jmenuje správně, jak staré děti do ní chodí, první pavilon, druhý pavilon, představíte všechny části školy, bazén, tělocvičnu, laboratoř chemie, kuchyňku, šatny, třídy, hudebnu, počítačovou učebnu, hřiště, skleník, nástěnky, cizí jazyky. Uděláte z toho 1 výsledné video, kde nebude nikdo mluvit, dáte hudbu. Všechny společně – nejlépe ve středu odpoledne, kdy jste ve škole. Domluvte se a předem si nachystejte, co bude která říkat. Mobily jsou za tímto účelem povoleny – odvolejte se na mě a projekt. Škola má asi 650 žáků a 45 učitelů.

Ing. Zdeňka Schormová. Ph.D. koordinátorka projektu