Popis a cíle projektu

Projekt Erasmus+ KA229 (9/2019–8/2021) Circular economy and sustainable tourism: our democratic choice for the future Europe (Kruhová ekonomika a udržitelný turismus: naše demokratická volba pro Evropu) má za úkol žáky a učitele naší školy seznámit s aktuálními tématy v oblasti životního prostředí a ochrany přírody tak, abychom zachovali naši planetu v co nejlepším stavu i pro příští generace a vyvíjet aktivity během projektu ve škole i mimo ji, které budou žáky motivovat k uvědomění si aktuálních problémů životního prostředí a budou jim ukazovat cestu, jak je těchto cílů možno dosáhnout. Spolupráce se zahraničními partnery nám pomůže poučit se z jejich zkušeností a přístupů k řešení tohoto problému a společně hledat nové cesty a postupy.

ROZPOČET PROJEKTU:

Na realizaci projektu a zahraničních aktivit škola získala 30 737 EUR (795 627 Kč).

ZÁKLADNÍ POJMY:

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ / KRUHOVÁ EKONOMIKA =

je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku. Jinými slovy – je to snaha posunout se k šetrnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů

 

 

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Udržitelný rozvoj společnosti patří ke globálním problémům současného světa, a proto se vlády, nevládní organizace i představitelé různých občanských sdružení v průběhu let snaží najít nejvhodnější koordinovaný přístup k jejímu řešení. Trvale udržitelný rozvoj je často charakterizován jako takový rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil možnosti uspokojení potřeb generací budoucích.

 

 

Světové konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce celosvětově závažné problémové okruhy:

 • ochrana a podpora lidského zdraví
 • dynamika demografického růstu a trvale udržitelný rozvoj
 • boj s chudobou
 • podpora trvale udržitelného rozvoje lidských sídel
 • kritika špatných výrobních a spotřebních návyků
 • promyšlené využívání nerostných surovin
 • nakládání s odpady / zejména toxickými/
 • podpora trvale udržitelného rozvoje zemědělství
 • ochrana rostlinných a živočišných druhů
 • ochrana kvality a zásob vodních zdrojů
 • úbytek lesů, rozšiřování pouští
 • péče o horské oblasti

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU / ŠETRNÝ TURISMUS =

Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu lze definovat jako takový, který zabezpečuje zajištění současných a budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu, a přitom pomáhá rozvoji území. S přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.

Negativa cestovního ruchu

Devastace vlastních předpokladů svého rozvoje:

 • poškozování přírodního prostředí / sjezdovky, vleky, nekontrolovaná turistika a cykloturistika/, které způsobuje devastaci flóry a fauny
 • tlak na přírodní zdroje – zvýšená spotřeba vody, větší množství odpadů, vyšší množství škodlivých zplodin / výfukové plyny v chráněných krajinných oblastech atd./
 • zvýšená hlučnost, prašnost apod., což může způsobit konfliktní situace s domácím obyvatelstvem

Přínosy cestovního ruchu pro rozvoj území:

 • vytváření nových pracovních příležitostí (vlastních služeb cestovního ruchu, doplňkových služeb), rozvoj odvětví s cestovním ruchem souvisejících
 • příjmy z cestovního ruchu jsou významnou součástí příjmů státních rozpočtů zemí i rozpočtů krajů či jiných územních celků.
 • cestovní ruch přispívá k poznání nových míst, přírodního a kulturního dědictví, pomáhá lépe poznat a pochopit mentalitu různých národů, jejich obyčeje a zvyklosti a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití