Popis projektu MŠMT ČR „POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ: VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“

Obecné informace o projektu

Doba trvání: září 2017 – srpen 2018

Částka získané dotace: 245 000 Kč

Koordinátor: Mgr. Jan Rozbořil

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vyhlásilo dne 2. května 2017 pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku 2017/2018 se budou moci žáci vybraných základních škol zúčastnit vzdělávacích programů paměťových institucí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s cílem zkvalitnění výuky iniciovala přípravu pokusného ověřování využití této formy vzdělávání při výuce dějepisu. V případě, že pokusné ověřování prokáže pozitivní výsledky, které se projeví ve zlepšené  kvalitě vzdělávání žáků, budou tyto formy vzdělávání zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu. Ministerstvo kultury vítá iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výuka dějepisu na základních a středních školách je velmi důležitou součástí vzdělávání žáků. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je výuka dějin součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů v průběhu staletí (např. vznik měst, průmyslová a technická revoluce, rozvoj vzdělanosti aj.), které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do naší současnosti.

Paměťové instituce umožňují velmi jednoduše realizovat výuku také v tzv. průřezových tématech a výuku v širších souvislostech – např. umožňují propojení dějepisu a fyziky (např. průmyslová revoluce a princip práce parního stroje) či dějepisu a biologie (např. osobnost G. J. Mendela a základní zákony dědičnosti).

Možností neformálního vzdělávání v paměťových institucích dnes využívá řada škol a pedagogů, nikoli však plošně všechny školy.

Pokusné ověřování má za cíl zjistit využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků (zážitkové pedagogiky a oživené historie) pro zlepšení výuky žáků základních škol (1. i 2. stupně). Vychází jak z doporučení mezinárodních organizací (OECD, UNESCO apod.), tak i z již relativně zavedené praxe paměťových institucí, které pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie žákům a studentům již dnes přibližují různá historická období prostřednictvím vzdělávacích programů.

Koordinací pokusného ověřování bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), resortní pedagogické muzeum a Pedagogická knihovna MŠMT. NPMK v současné době oslovuje školy, které Česká školní inspekce vybrala pro tuto fázi pokusného ověřování ze všech krajů České republiky. Účastníkům budou hrazeny veškeré náklady spojené s návštěvou konkrétní paměťové instituce, tj. budou pokrývat jednak cestovné, jednak náklady spojené se vstupem a vzdělávacím kurzem v místě takto vybraném.

Účastníci pokusného ověřování si budou moci vybrat některé ze vzdělávacích programů paměťových institucí, jejichž seznam byl sestaven MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultury.

Vyhlášení pokusného ověřování lze nalézt na webových stránkách MŠMT zde: