Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Cílem ŠPP je přispívat k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

I když každý ze členů ŠPP má legislativou stanoveny oblasti své činnosti, dochází k přesahům v poskytování jednotlivých služeb. Důležitá je spolupráce jednotlivých členů a včasné předávání informací.

Členové ŠPP

 • Výchovná poradkyně - Mgr. Pavla Vostrejžová
 • Školní psycholožka -  Mgr. Aneta Lekešová - konzultace po dohodě
 • Metodička prevence - Mgr. Barbora Gromnicová
 • Kariérový poradce - Mgr. Eva Himrová
 • Speciální pedagogové
 • Asistenti pedagoga

Činnosti ŠPP

 • prevenci školní neúspěšnosti; individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí;
 • primární prevenci rizikového chování;
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem;
 • poradenskou činnost pro zákonné zástupce;
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
 • poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situacích žáků, psychologickou podporu pro pedagogy při zvládání obtížných situací.
 • spolupracujeme : Centrum prevence v Brně