Provozní řád jídelny

S účinností od 1. září 2019. Ke stažení zde.

 1. Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování. V době prázdnin a volných dnů vyhlášených ŘŠ školní kuchyně stravu nezajišťuje.
 2. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance a důchodce (bývalé zaměstnance) školy a cizí strávníky.
 3. Každý strávník (u dětí zákonný zástupce), vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny a zavazují se je dodržovat (tento je k nahlédnutí na internetových stránkách školy a ve školní jídelně).
 4. Strava se vydává na základě identifikace strávníka pomocí bezkontaktního čipu, který si musí každý strávník zakoupit (cena čipu 115,- Kč). Čipy lze hradit pouze v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Čipy jsou nepřenosné. Po ukončení stravování lze čip vrátit (při vrácení nepoškozeného čipu bude strávníkovi vrácena hodnota čipu po odečtení nákladů na přepouzdření = cca 35,-Kč, tj. 80,- Kč. Poškozené-neopravitelné čipy nelze vrátit. Bez čipu nebude oběd vydán.  Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit nový čip.
 5. Obědy se hradí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, oběd nedostanou. Obědy lze  hradit pouze bezhotovostním převodem na účet školy (č.ú.: 1027831896/6100) pod přiděleným variabilním symbolem, který strávník obdrží při přihlášení a s uvedením jména strávníka. Nebude-li možno platbu přiřadit strávníkovi, bude částka odeslána zpět na účet, ze kterého přišla. Obědy lze hradit i na celé pololetí dopředu.
 6. Po připsání platby na účet strávníka si každý strávník sám přihlásí obědy prostřednictvím internetového serveru www.strava.cz.
 7. Obědy je možno přihlásit nebo odhlásit den předem:

  a) do 10.00 hodin na internetovém serveru www.strava.cz

  b) do 11.00 hodin e-mailem hoxha@zshercikova.cz

  c) do 12.00 hodin telefonicky na čísle 541 212 754 nebo prostřednictvím objednacího boxu v prostorách školní jídelny

  (v prvních dvou případech způsobu sdělení škola neručí za problémy vzniklé z důvodu výpadku provozu internetových serverů)

 8. Strávníci mají výběr ze 2 druhů jídel. Tyto si mohou opět zvolit prostřednictvím internetu nebo objednacího boxu.
 9. Jídelní lístek je strávníkům k dispozici v jídelně na nástěnce, v objednacím boxu, na internetovém serveru www.strava.cz a na stránkách školy.
 10. Ceny obědů:
  Žáci
  0. kategorie 6-7 let 29 Kč
  I. kategorie 7-10 let 30 Kč
  II. kategorie 11-14 let 32 Kč
  III. kategorie 15 let a více 33 Kč
  Dospělí - ZŠ Herčíkova 19
  Zaměstnanci   35 Kč
  Cizí strávníci   62 Kč
  Dospělí - ZŠ Staňkova 14
  Zaměstnanci ZŠ Staňkova   56 Kč

  (Dosáhnou-li žáci daného věku v aktuálním školním roce (od 1.9. do 31.8.), jsou zařazeni do příslušné kategorie od začátku školního roku.)

  Přeplatky za předcházející období budou převedeny do následujícího měsíce.  Vyúčtování přeplatků probíhá 1x ročně, a to během prázdnin od 01.07. do 31.07. každého roku na účet uvedený v přihlášce ke stravování, případnou změnu účtu musí jeho majitel nahlásit.

  Vracení přeplatků:

  a) při ukončení školní docházky

  b) při ukončení stravování (i v průběhu roku)

  c) přeplatky do 1000,- Kč se převedou na další školní rok (případně se vrátí na vyžádání s uvedením účtu)

  d) přeplatky nad 1000,- Kč se u pokračujících strávníků vrací na účet uvedený v přihlášce

 11. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, mají žáci nárok na odebrání jednoho oběda denně, v době přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Pak je nutno obědy odhlásit. Pokud by odebíral obědy i následující dny, je povinen doplatit veškeré náklady na přípravu stravy, tj. věcné i osobní, ve výši 26,-Kč za 1 oběd, a to i v případě, že si strávník oběd nevyzvedne. (Celková cena oběda by pak činila 56,- Kč, 58,- Kč, 59,- Kč dle kategorií).

   (Totéž platí i pro zaměstnance školy, dle vyhl. č.84/2005 Sb. a kolektivní smlouvy.)

  1. Případné nedoplatky, vzniklé dle výše uvedených podmínek, je strávník povinen uhradit vždy nejpozději do 30. 6. daného roku.
  2. Organizace výdeje stravy:
   • výdej žákům je zabezpečen vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na obědy v době od 11.40 hod. do 14.00 hod.
   • strava do jídlonosičů se vydává od 11.00 hod do 11.30 hod.
   • cizí strávníci se stravují v době od 11.00 hod. do 11.30 hod.
  3. Vstup do prostor školní jídelny je povolen pouze v přezůvkách (domácí obuvi), případně v návlecích.
  4. Dozor nad žáky v době stravování zajišťuje vedení školy - pověřenými pedagogickými pracovníky školy.
  5. Čistotu stolů a podlahy školní jídelny během stravování zajišťují pracovnice ŠK. Úklid jídelny po skončení výdeje stravy provádí pracovnice školy pověřená úklidem těchto prostor.
  6. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
  7. Veškeré připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní kuchyně v úterý a ve čtvrtek v době od 7:30 do 8:00 a od 10:00 do 10:30 hodin v kanceláři ŠJ. Pokud se takto problém nevyřeší, mohou se obrátit na ředitele školy.

  V Brně dne 5. 6. 2019, s účinností od 1. 9. 2019